Klingsporin toimintasäännöt

Nämä toimintasäännöt kuvaavat lyhyesti ja selkeästi Klingsporin perusarvojärjestelmää. Jos olet joskus epävarma siitä, miten sinun tulisi toimia tietyssä tilanteessa, näiden toimintasääntöjen on tarkoitus auttaa sinua löytämään sopiva toimintatapa.

Keitä me olemme

Klingspor on perheyritys, jolla on takanaan yli 120-vuotiset perinteet. Saksassa perustettuun Klingspor-konserniin kuuluu tänä päivänä yli 35 yhtiötä kaikissa maanosissa.

Tärkeän perustan tälle menestykselle muodostaa yrityskulttuurimme, jonka pohjan muodostavat seuraavat kulmakivet:

  • toimintaamme ohjaa integriteetti
  • kasvumme perustuu kestävään kehitykseen
  • tuotteemme ovat laadukkaita ja turvallisia
  • tuemme innovaatioita

 

Toimintaamme ohjaa integriteetti

Integriteetti ja oikeudenmukaisuus määrittävät yrityspolitiikkamme ja käyttäytymisemme. Tämä merkitsee, että jokainen työntekijämme maailmassa voi aina nojautua seuraavaan periaatteeseen epäselvissä tapauksissa:

"Klingspor odottaa kaikkien työntekijöidensä toimitusjohtajaa myöten noudattavan toiminnassaan oikeudenmukaisuuden ja integriteetin periaatteita, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin!”

Lakien noudattaminen

Meille on itsestäänselvää, että noudatamme toimipaikoissamme niin paikallisesti sovellettavia lakeja kuin kaikkia sisäisiä suuntaviivoja ja ohjeitakin. Klingsporin liiketoiminnan menestys on mahdollista vain reilussa kilpailussa. Siksi vältämme kaikenlaista epäreilua kilpailukäyttäytymistä, erityisesti kilpailunvastaisia​sopimuksia asiakkaiden, toimittajien tai kilpailijoiden kanssa sekä kaikenlaisia mahdollisten kilpailulakien rikkomuksia. Väljästä lainsäädännöstä johtuen on erityisesti kilpailijoiden kanssa käytävässä viestinnässä, myös ammattijärjestöjen sisäisessä, varottava vaihtamassa vahingossa kilpailun kannalta tärkeitä tietoja 

Ei syrjintää

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, joka perustuu etniseen alkuperään, kansalaisuuteen, sukupuoleen, kulttuuriseen taustaan, rotuun, ikään, vammaisuuteen, uskonnollisiin vakaumuksiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Kaikenlainen seksuaalinen ahdistelu tai kiusaaminen on kiellettyä Klingspor-konsernissa.

Yrityksen omaisuuden vastuullinen käsittely

Käsittelemme Klingsporin ominaisuutta yhtä vastuullisesti, kuin se olisi omaamme, mutta emme käytä sitä yksityisiin tarkoituksiin, emmekä anna sitä kolmansien osapuolten käyttöön. Tästä periaatteesta poikkeaminen vaatii esimieheltä etukäteen saatavan nimenomaisen luvan. Samalla tavoin myös yrityksen sisäisiä tietoja, erityisesti kaikkia kauppa- ja liikesalaisuuksia, saa käyttää, tallentaa tai kopioida vain asianmukaisen liiketoiminnan tarkoituksiin.

Eturistiriitojen välttäminen

Eturistiriitatilanteet aiheuttavat säännönmukaisesti riskejä yritykselle ja asettavat usein asianomaiset työntekijät henkilökohtaiseen tilanteeseen, joka vaikeuttaa oikeiden päätösten tekemistä tai vaarantaa oikean toiminnan yritysten suuntaviivojen mukaisesti. Tästä syystä haluamme välttää eturistiriitoja mahdollisuuksien mukaan ennalta käsin. Klingsporin työntekijänä emme tästä syystä ota vastaan sivutoimista työpaikkaa kilpailijoidemme, asiakkaidemme tai tavarantoimittajiemme palveluksessa, emmekä osallistu tällaiseen liiketoimintaan myöskään taloudellisesti (ellei kyseessä ole pörssiyhtiö tai toiminnalle on saatu esimiehen lupa).

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että sellaisista perhe-, henkilökohtaisista tai taloudellisista suhteista, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti päätöksentekoon, on ilmoitettava esimiehelle, jotta voidaan päättää, miten kyseisessä tapauksessa toimitaan.

Päivittäisenä työaikana työntekijät suuntaavat kaiken huomionsa ja energiansa työtehtäviinsä. Tämä merkitsee sitä, että he eivät hoida samalla sivutoimisia tehtäviä toisille toimeksiantajille, eivätkä myöskään yksityisasioitaan.

Ei korruptiota

Klingspor-konserni ei hyväksy korruptiota. Korruptioon liittyvät yksityiskohdat ja toimintaohjeet löytyvät korruption vastaisista suuntaviivoistamme, jotka ovat sitovat koko Klingspor-konsernissa.

Jopa suhteellisen pienillä paikallisilla korruptiotapauksilla voi olla paikallisten rikosoikeudellisten seuraamusten lisäksi huomattavat kielteiset vaikutukset koko konsernille, koska Klingsporin maine voi vahingoittua maailmanlaajuisesti, ja koska esim. kansainväliset suurasiakkaat lopettavat tällöin välittömästi yhteistyön. Tästä syystä kehotamme kaikkia Klingspor-konsernin työntekijöitä ja toimitusjohtajia ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin havaitessaan korruptiota ja lopettamaan yhteistyön korruptoituneiden liikekumppanien kanssa.

Korruptioaiheeseen liittyy myös se, että Klingspor-yhtiössä emme voi vaatia asemamme perusteella toiselta kollegalta – erityisesti sellaiselta, joka työskentelee alaisenamme – yksityisluontoisia palveluksia tai pyytää häneltä yksityisesti tavaroita, joita emme muutoin saisi.

IT-turvallisuus

Klingsporin työntekijänä olemme sitoutuneet noudattamaan Haigerin pääkonttorin IT-osaston laatimia turvatoimenpiteitä ja ohjeita tietojen menettämisen estämiseksi ja verkkouhkien torjumiseksi.

Toimimme aina vastuullisesti työn puolesta käytettäviä laitteita käsitellessämme tietojen ja IT-järjestelmien katoamisen ja vahingoittumisen välttämiseksi. Tähän sisältyy yleisten varotoimenpiteiden lisäksi myös se, että kannettaviin laitteisiin tallennetaan aina vain sellaisia tietoja, joita todella tarvitaan, ja vanhat tiedot, joita ei enää tarvita, poistetaan.

Noudatamme tietoturvalakeja. Tämä koskee sekä työntekijöiden henkilötietoja että myös kolmansien osapuolten, kuten esim. asiakkaidemme ja tavarantoimittajiemme, tietojen käsittelyä.

Kasvumme perustuu kestävään kehitykseen

Kasvumme on kestävää sekä liiketoimintamme että työntekijöidemme ja toimipaikkojemme suhteen.

Kanssakäyminen liikekumppaneiden kanssa

Kestävä kasvu on mahdollista vain, jos ymmärrämme, miten hankkia uusia asiakkaita, ja kykenemme sitouttamaan nykyiset asiakkaamme pitkällä aikavälillä keskinäisen menestyksen saavuttamiseksi. Jotta tämä onnistuisi, meidän on aina keskityttävä asiakastoimitusten menestyksekkääseen hoitamiseen koko Klingspor-konsernin kaikissa pää- ja sivuprosesseissa. Myös kaikkien sellaisilla osastoilla, joilla ei olla lainkaan tekemisissä asiakkaiden kanssa, työskentelevien työntekijöiden on oltava tietoisia siitä, että he ovat epäsuorasti mukana asiakkaita palvelevassa ketjussa. Tästä syystä asiakaspalveluajatus ei koske ainoastaan ulkoisia, vaan myös sisäisiä asiakkaita Klingspor-konsernin sisällä tai eri osastojen välillä.

Kuuntelemme asiakkaitamme ja annamme heille selkeitä ja ymmärrettäviä vastauksia. Reagoimme nopeasti kyselyihin ja kehitämme proaktiivisia ratkaisumalleja. Palvelemme asiakkaitamme luotettavasti ja pidämme lupauksemme. Kohdatessamme uusia haasteita pyrimme aina löytämään sekä asiakkaan että Klingsporin kannalta rakentavan ratkaisun.

Tavoitteenamme on myös kehittää pitkäkestoinen kumppanuus luotettavien tavarantoimittajiemme kanssa. Arvostamme yhteisten sopimusten rakentavaa ja ammattimaista toteuttamista sekä uusien ratkaisumallien yhteistä ja rakentavaa kehittämistä. Kuten asiakkaidemmekin kohdalla, pyrimme myös tavarantoimittajiemme kanssa selkeään ja sitovaan kommunikointiin sekä avoimien kysymysten pikaiseen käsittelemiseen.

Yhteistyö Klingspor-konsernin sisällä

Olemme vakuuttuneita siitä, että matala hierarkia, työntekijöiden mahdollisuus päästä koska tahansa suoraan esimiestensä puheille ja luotettavien työntekijöiden pitkäaikainen sitouttaminen ovat keskeisiä edellytyksiä pitkän aikavälin menestykselle ja sille, että pystymme vastaamaan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. 

Yhteistyömme on rakentavaa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Se ei merkitse ainoastaan sitä, että reagoimme nopeasti kollegoidemme kyselyihin, vaan myös sitä, että keskustelemme avoimesti ja rehellisesti keskenämme ongelmien analysoimiseksi ja korjaamiseksi.

Klingsporin työntekijöinä toimimme ja teemme päätöksemme tavoitteellisella ja vastuullisella tavalla. Olemme tietoisia siitä, että kollegamme ja esimiehemme voivat toimia menestyksellisesti vain, jos hoidamme omat tehtävämme oikein, ajallaan ja luotettavasti.

Menestykselliseen innovaatiokulttuuriin ja vastuulliseen keskinäiseen kanssakäymiseen kuuluu meillä myös vastuullinen suhtautuminen epäonnistumisiin, jos huolellisesti harkittu ja asianmukaisesti toteutettu toimenpide ei tuotakaan haluttua menestystä.

Periaatteemme, että työaikana ei nautita alkoholia tai vastaavia nautintoaineita, ei koske ainoastaan maita ja alueita, joilla alkoholin nauttiminen on kiellettyä.

Liikelounaiden ja vastaavien tapahtumien yhteydessä on myös noudatettava asianmukaista kohtuutta.

Käyttäytyminen jokapäiväisessä liiketoiminnassa

Käyttäydymme aina kohteliaasti ja korrektisti liikekumppaneitamme, kollegoitamme ja työntekijöitämme kohtaan. Olemme tietoisia siitä, että ulkomuotomme ja käyttäytymisemme – joka ilmenee niin sanoina kuin tekoinakin – vaikuttavat aina itsestämme ja Klingsporista antamaamme kuvaan, ja pyrimme siksi aina käyttäytymään ammattimaisella tavalla, joka heijastaa tässä toimintasäännöissä esitettyjä arvoja.

Työstandardit

Me Klingsporilla kiinnitämme aina huomiota siihen, että ihmisille aiheutuvia vaaroja ja ympäristön kuormittumista vältetään tai vähennetään mahdollisuuksien mukaan ja luonnonvaroja käytetään säästeliäästi. Turvallisuus on aina etusijalla, mikä merkitsee sitä, että kaikki tuotteemme ovat saksalaisten ja kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisia. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että kaikissa toimipaikoissamme, sekä erityisesti kaikilla tehtaillamme, noudatetaan turvallisuus- ja ympäristöstandardeja työntekijöidemme vaarantumisen välttämiseksi.

Klingspor ei hyväksy lapsityövoimaa tai pakkotyötä missään muodossa, ei myöskään liikekumppaneiltaan. Näin ollen Klingspor tukee myös ILO:n (International Labour Organisation) keskeisiä työstandardeja koskevia lausuntoja.

Tuotteemme ovat laadukkaita ja turvallisia

Klingspor on laadukkaiden hiomavälineiden tarjoaja. Vakuutamme asiakkaamme erittäin laadukkailla tuotteillamme ja hyvällä asiakaspalvelullamme.

Tuotteidemme laatu taataan erityisellä tuotestandardillamme, ja se on toimipaikasta riippumaton. Tästä syystä noudatamme aina määritettyjä valmistusprosesseja kaikissa tuotanto- ja kokoamispaikoissamme. Tuotantomenetelmiemme parantaminen ja edelleen kehittäminen takaa näin samanaikaisesti tuotteidemme laadun.

Käyttäjän turvallisuus on ehdoton vaatimus, jonka asetamme kaikille tuotteillemme ja tuotantoteknologioillemme. Arvostamme tästä syystä suuresti jäsenyyttämme hiomatyökalujen turvallisuusjärjestössä (oSa) ja toivotamme myös kaikki muut hiomavälineiden valmistajat tervetulleiksi oSa:an.

Innovaatiokulttuuri

Yritysryhmästämme, johon kuuluu tällä hetkellä jo yli 35 yhtiötä, on voinut kehittyä 100-vuotisen historiansa aikana ainoastaan siitä syystä yksi johtavista hiomavälineiden valmistajista, että sitä leimaa kauttaaltaan yrittäjähenkisyys, jonka tavoitteena on ryhmän vakaa ja kestävä kehitys.

Tähän vaaditaan innovatiivista ajattelua ja toimintaa kaikilla yritystasoilla. Se sisältää sekä valmiuden kyseenalaista olemassa olevia tilanteita rakentavalla tavalla että avoimuuden edistää mielekkäitä muutoksia viipymättä ja aktiivisesti.

Tämä innovaatiokulttuuri antaa meille mahdollisuuden tuottaa osittain erittäin nopeastikin muuttuvien markkinoiden ja jatkuvan teknisen kehityksen aikana myös tulevaisuudessa tuotteita ja ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme vaatimuksiin.

Toimintasääntöjen rikkominen

Jos huomaat jonkun työntekijän rikkovan näitä toimintasääntöjä, huomauta hänelle asiasta mahdollisuuksien mukaan ensin ystävällisesti. Jos rikkomukset ovat toistuvia tai kyseessä on tahallinen noudattamatta jättäminen, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä esimieheesi, paikalliseen yritysjohtoon, MKG:n yritysjohtoon tai valvonnasta vastaavaan toimihenkilöön. Jos tämä ei poikkeuksellisesti ole mahdollista henkilökohtaisista syistä, voit tehdä tämän asiamiesmenettelyn avulla.

Asiamiesmenettely

On Klingsporin ja kaikkien sen työntekijöiden edun mukaista korjata havaitut epäkohdat ja epäkorrektit liiketoimintamenettelyt. Toimintasääntöjen rikkomuksista on tästä syystä huomautettava avoimesti ja suoraan, ja ne on korjattava. Jos työntekijä ei poikkeuksellisesti koe mahdolliseksi puhua tilanteesta avoimesti, jokainen Klingspor-konsernin työntekijä voi ottaa luottamuksellisesti ja nimettömänä yhteyttä asiamiestoimistoon huomauttaakseen epäkorrekteista liiketoimintamenettelyistä ja epäkohdista, ilman että hänen on pelättävä tällä olevan henkilökohtaisia seuraamuksia. Asiamiesmenettelyä ei tule väärinkäyttää tavanomaisten työntekijän ja esimiehen välisten erimielisyyksien selvittämiseen.

Asiamiestoimistoon voi ottaa yhteyden sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot: omb@klingspor.de Puh. +49 (2773) 922-388.

Jokaisen Klingspor-yhtiön yritysjohdon on varmistettava, että kaikille työntekijöille kerrotaan asiamiestoimiston roolista ja että heille annetaan vastaavat yhteystiedot.

Versio: 09.11.2018